National Anthem of China

National Anthem of China

Sānmín zhǔyì, wú dǎng suǒ zōng;
Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn dàtóng.
Zī ěr duōshì, wèi mín qiánfēng;
Sùyè fěi xiè, zhǔyì shì cóng.
Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng;
Yì xīn yì dé, guànchè shǐ zhōng.

----------------------------------------

English Translation

San Min Chu-i,
Our aim shall be:
To found a free land,
World peace, be our stand.
Lead on, comrades,
Vanguards ye are.
Hold fast your aim,
By sun and star.
Be earnest and brave,
Your country to save,
One heart, one soul,
One mind, one goal..

 

Independence Day of various Countries
Argentina Australia Belgium Brazil Canada Columbia Costa Egypt France Germany
India Iran Ghana Kenya Macedonia Malaysia New Zealand Nigeria North Korea Norway
Pakistan Peru Russia Saudi Arabia Srilanka South Africa South Korea USA Zimbabwe

This website is up for sale at $3,000.00. Please contact 9811053538 for further details.